Forløpskoordinator

Kommunen har egen forløpskoordinator for voksne innen rus- og psykiskhelse behandling.
Forløpskoordinatoren skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid.

Oppgaver

 • Informere, veilede og gi råd til pasient og/ eller pårørende om pakkeforløp rus- og psykisk helse.

 • Samarbeide med forløpskoordinator i spesialisthelsetjenesten.

 • Sikre helhetlig oppfølging med utgangspunkt i pasient/brukers mål, ressurser og behov.

 • Sikre god samhandling mellom aktørene i helsetjenesten, samt andre relevante tjenesteytere.

 • Sikre samordning av tjenestetilbudet.

 • Initiere, innkalle og eventuelt lede møter knyttet til koordinering og ev. individuell plan.

 • Følge opp, evaluere og oppdatere individuell plan.

 • Forberede og koordinere aktuelle tiltak/ tilbud i kommunen i god tid før utskriving, mellom planlagte opphold og under poliklinisk behandling.     

Forløpskoordinatoren skal være med å sikre at utredning, behandling og oppfølging er individuelt tilpasset og skjer uten unødvendig ventetid. For personer som allerede har en koordinator/fagperson med tett relasjon i kommunen, er det naturlig at denne blir forløpskoordinator. Det vil være forløpskoordinatorer i både kommune og spesialisthelsetjenesten.

Pakkeforløpene

Pasienter kan foreløpig henvises til følgende pakkeforløp:

•             Utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge

•             Utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne 

•             Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

•             Mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne

•             Utredning og behandling av tvangslidelse (OCD)

•             Spiseforstyrrelser hos barn og unge

 

Mål med pakkeforløpene

 • Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

 • Sammenhengende og koordinerte pasientforløp

 • Unngå unødig ventetid

 • Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor

 • Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevane

 • Pakkeforløpene har som mål å bidra til at brukerne får gode, koordinerte og sammenhengende tjenester. De skal sikre samhandling mellom bruker, eventuelt pårørende og tjenestene uavhengig av nivå. 

 

Lover, forskrifter og retningslinjer

 

Mer informasjon om pakkeforløpet og forløpskoordinering finner du på Helsedirektoratets nettsider

Forløpskoordinering i spesialisthelsetjenesten 

Rusbehandling (TSB)