Folkevalgte organer

Folkevalgte organer opprettes etter bestemmelsene i kommuneloven. Folkevalgte organer er

 • kommunestyre og fylkesting
 • formannskap og fylkesutvalg
 • kommuneråd og fylkesråd
 • utvalg, inkludert kommunedelsutvalg og kontrollutvalg
 • arbeidsutvalg
 • felles, folkevalgt nemnd i vertskommunesamarbeid
 • kommunestyre- og fylkestingskomiteer
 • styret for deler av den kommunale eller fylkeskommunale virksomheten i parlamentarisk styrte kommuner eller fylkeskommuner
 • representantskap og andre styringsorganer for et interkommunalt politisk råd
 • representantskap for et kommunalt oppgavefellesskap
 • et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ hjemlet i særlov.
 • Folkevalgte organer som er nevnt i andre ledd bokstav a til d og g, skal ha navn som inkluderer den betegnelsen som er brukt om organet der. 

Med folkevalgte menes 

 • medlemmer av kommunestyret og fylkestinget
 • personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter § 5-2
 • medlemmer til kommunedelsutvalg valgt ved direkte valg etter § 5-8
 • kommunerådsleder og fylkesrådsleder utpekt av ordføreren etter § 10-5 første ledd
 • medlemmer av kommunerådet eller fylkesrådet som er utnevnt av kommunerådslederen eller fylkesrådslederen etter § 10-5 andre ledd.

Personer nevnt i § 7-3 første ledd bokstav b og c og som er valgt inn i underordnet styringsorgan i kommunalt oppgavefellesskap, er likevel ikke å anse som folkevalgte.

Andre kommunale organer skal opprettes etter bestemmelsene i kommuneloven. Andre kommunale organer etter denne loven er

 • partssammensatte utvalg 
 • styret for en institusjon 
 • underordnete styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap 
 • styret for et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak 
 • eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.